سفارش تبلیغ
صبا ویژن

فقط ما
لینک دوستان

این روزها

حالم خوب است

خوب ِ خوب !!

نه نشانی از دلتنگی

نه روزنی از سیاهی

و نه وسوسه ای از دل بسـ... ! ! !

. . .

نوشتنم را

بهانه ای نیست

جز گفتن این که

"من"

بعد از "تو"

به هیچ "او"یی

اجازه ی "ما" شدن

نداده ام

هنوز !!


[ یکشنبه 92/7/21 ] [ 9:23 عصر ] [ سحر ]

شده بعضی وقتا یهو دیگه دوستش نداشته باشی؟
به خودت می گی اصلاً واسه چی دوستش دارم؟
مگه کیه؟
مگه واسم چیکار کرده؟
مگه چی داره که از همه بهتر باشه؟
... ... ... اصلاً من که خیلی از اون بهترم....
بعد به خودت می خندی که اصلاً واسه چی اینقدر خودتو اذیت کردی؟
یهو، یه چیزی یادت میاد....
یه چیز ِ خیلی کوچیک....
... یه خاطره....
یه حرف....
یه لبخند....
یه نگاه....
و بعد....
همین....
همین کافیه تا به خودت بیای و مطمئن بشی که
نمی تــــــــــونی فراموشــــــش کنی


[ یکشنبه 92/7/21 ] [ 9:21 عصر ] [ سحر ]

پــسر:ضعیفــه دلــمون بـَرات تـَنگ شـُده بــود. . .اومَــدیم زیارَتت کـُنیـم!

دُخـتـَر:تو بـاز گـُفـتـے ضـَعیفــه؟؟؟

پــسَر:خـُب. . .مَـنزل بـگـَم چـطـوره؟؟

دُخـتَر:وااااےِ. . .اَز دَست تــو!!

پـسَر:باشــه. . .باشــه. . .ویـکتـوریـا خوبــه؟

دُخـتَـر:اَه. . .اَصـلا باهــات قـَهرَم!!

پـسر:باشـه بـابـا. . .تـو عَـزیز مَــنے خـوب شُــد؟. . .آشــتـے؟

دُخـتَـر:آشـتـے . . .راسـتـے گـُفتے دلِـت چـے شـُده؟؟

پـسَر:دلَـم!؟. . .آهـا اَز دیشـَب تـا حـالا یـکَـم پیـچ میــده!!

دُخـتـَر:واقـعـا کـه!

پـسـَر:خـُب چـیـه. . .نـمیگـَم . . . مَــریضـَم اَصـلا. . .خوبــه؟

دُختـَر:لــوووووس!!

پـسر:اِی بـابـا. . .ضَــعیفـه. . .اَگـه اینبــار قَهــر کُـنـے نـازکِـش نـَدارےِ هــا!!

دُخـتـَر:بـازَم گـُفـت ایــن کَلَمــه رو. . .!!

پـسـَر:خُـب تـَقصـیر خودتــه. . .میــدونــے اونــایـے رو که دوســت دارَم اذیـَت میــکُـنَم. . .هــی نُقطــه ضَـعـف مــیدےِ دَستــَم.

دُخــتَر:مَـن اَز دَســت تــو چیــکار کـُنـَم؟؟

پــسَر:شُکر خـُدا. . .!دلــَم پیــچ میخــورد چــون تـو تــَب و تــاب مُــلاقــات تــو بـودَم . . .لیــلــے قـَرن 21مـَن

دُختــَر:چـه دل قـَشـَنگـے داری تــو . . .چـقـَد به سـادگــے دلـِت حـَسـودیم مــیشــه. . .

پــسَر:صـَفـای وُجــودت خــانـوم.

دُختـَر:میــدونـے. . .دلَــم تـنگــه. . .بـَراےِ اون هَــمه پـیاده روی هــامون. . .بـَرای سَرَک

کـشیـدَن تــو مَـغـازه کـتـاب فُـروشـے و وَرَق زَدَن کـتـابـهـا. . .بَـراےِ بـوی کـاغَذ. . .بَـراےِ

شــونـه به شــونـه بـاهـات راه رَفـتـَنو دیدَن نــگـاه حَسـرَت بـار بَـقیــه. . .آخــه هیــچ زَنــےِ مـَردےِ

مــِثل مـَن نـَداره.

پــسـَر:میـدونـَم. . .میـدونـَم. . .مَنَم دلَـم تـَنـگه. . .بـَرای دیــدَن آسِمــون تــو چــشماےِ تــو، بـَراےِ

بـَستَـنیهـاےِ شـاتـوتــے کـه با هَــم میخـوردیــم. . .بــَراےِ خــونـه اےِ کــه تـوےِ خیــال سـاخـتـه

بودیــم و مَن مَـردِش بــودَم . . .

دُختــَر:یــادتـه هَـمیشـه بـه مَـن میگـُفتــے خـاتــون؟؟؟

پسَـر:آره یادَمــه. . .آخـه تو مَـنو یـاد دُختـَرهـاےِ اَبــرو کَـمون قـَجـَرےِ مینداختــے !!

دُختــَر:وَلــے مَــن کـه بــور بـودَم . . .

پسـَر:بـاشــه. . .فـَرقـے نمیکــُنـه.

دُخـتـَر:آخ چــه روزهــایـے بـود. . .دلَــم بـَراےِ دَسـتاےِ مـَردونـَت کــه تو دَستـام گـِره میخــورد تَــنـگ

شُــده. . .مَـجنــون مَــن.

پســَر:. . .

دُخـتَر:چــت شـُد؟چــرا چیزےِ نمــیگے؟

پـسـَر:. . .

دُختــَر:نگاه کـُن ببـینــَم. . .!مَـنو نـگاه کــُن.

پــسَر:. . .

دُخــتر:الهـے مـَن بمــیرَم . . .چــرا چــشـمات نـَمنـاک شـُده. . .الهــے مـَن فـَدات بـشَم . . .

پــسَر:خـُدا ن. . .(هـِق هــِق گــریــه)

دُختــَر:چــرا گــریــه میــکـُنـے؟؟؟

پــسـَر:چــرا نـکـُنـم؟؟. . .هــا؟؟

دُختــَر:مـَن دوست نــَدارم مـَرد مَـن گریه کـُنه. . .جــلوی این هــَمـه آدَم. . .بــخـَند دیـگـه. .

بـخـَند. . .زودبــاش بــخـَنـد. . .

پســَر:وقتــے دستــاتو کـَـم دارَم چطــورےِ بخــَندَم. . .کــی اشـکامو کـنار بــزَنـه کـه گــریه نـَکـُنـم؟؟

دُختـَر:اَگـه گــریه کـُنـے مـَنـَم گــریه میـکـُنـما. . .

پسـَر:باشــه . . .باشــه . . .تـَسلیـم . . .وَلـے نمیتــونـَم بخـَندَمـــا. . .

دُختـَر:آفــَرین.حــالا بـگــو کــادو وَلـنتـاین بـَرام چــے خـَریدےِ ؟؟

پسـَر:تـو کـه میــدونـے. . .مـَن از ایــن لــوس بـازیا خــوشَـم نـمیــاد وَلــے امسـال بـَرات کـادوےِ

خـــوبـے آوَردَم.

دُختــَر:چــے؟ . . .زودبــاش بـگـو . . .آب اَز لـَب و لـوچــه ام آویــزون شـُد. . .

پـسـَر:. . .

دُختــَر:باز دوبــاره ساکت شـُدی. . !؟؟؟

پسـَر:برات کــادوووو. . .(هـِق هـِق گــریـه).یـک دَسـته گـُل گـِلایــُل!!

یـک شیشــه گـُلاب!

یــک بـُغــض طــولانـے آوُردَم!!

تـَک عــَروس گــورستـان!!

پـَنج شـَنبه هــا دیگــه خیــابونــها بـدون تـو صـَفایــے نـَداره!!

اینــجا کـنار خــانه ےِ ابـَدییـت مینشینــَم و فاتــحه میخــونـَم.

نــه. . .اَشـک و فــاتـحـه

نـه. . .اَشـکُ و دلتـَنگــے و فاتــحه. . .

نـه. . .اَشــک و دلتـَنـگـے و فاتحه. . .خاطرات نه چندان دور. . .

امــان. . .خاتــون مَــن تو خیـلـے وقتــه کــه. . .

آرام بـخــواب بــانوی کــوچ کـَرده مَــن . . .

دیـگه نــگـَران قـُرصـهـای نَـخوردَم. . .لبـاسهاےِ اتـو نـَکشیده اَم. . .صــورَت پــُف کــَرده اَم اَز

بیخــوابیــم نَـبـاش. . .!

نـِگــران خیــره شـُدَن مـَردُم به اَشکــهاےِ مـَن نـَبــاش. . .!

بــَعد اَز تــو دیــگه مــَرد نیستــَم اگر بخــندَم. . .!


[ شنبه 92/6/9 ] [ 3:59 عصر ] [ سحر ]

قســـم می خورم ....د

یگر حتی نامت را در اشعــارم نخواهی دید ...

روی جلد دفتر شعــرم بـــــزرگ نوشته است

: " لعنت خــــــدا بر پدر و مادر کسی که در این مکان آشغــال بریزد.

"شبهـــا زیـــر دوش آب ســرد..

بی صدا رها می کـند,بــغض زخم هایـَش را..

.و هــمه می گــویند...خـــوش بــه حــالـش چـــه آســـان فـــرامــوش کــــرد!!!

برایم نامه نوشته بود :

" چقدر خوبه ، کسی هست . . .

که وقتی بهش فکر می کنی

!اونقدر گرم میشی ، که یادت میــره اتـــــاقت چقدر سرده ..!

"ای لعــنت بر این یــارانه ها....که همه از ترس قبــض های آخر ماه ...از سر ماه عاشــق شده اند...ف

قط یکــیو می خوام که باهاش برم کافه گرامافون....

ربات هم بود...بود!

بی احســاسیش شــرف داره به احساس ِ بعضی ها!

از آن روز که رفــته ای ؛

کارت شارژ ها را سیــگار میــخرم و با خیابان ها حرف میزنم !

همیــنطوری پیش برود . . .گوشیــم را هم باید بفروشــم ؛ کفــش بخرم ...

لعنــت به همه ضرب المثل های جهان هروقت لازمشان داری،

برعکس از آب درمی آینـــد...

مثلا همین حــالا که من تــو را می خواهــم و طبق معمول،

خواستن نـتـوانستن استــــــــ .....

گاهی دلم می خواهد وحشــیانه غرورت را پاره کنم!

قلب ترا در مشتم بگیرم و بفـشارم تا حال مرا لحظه ایی بفهمی...!

آرامــــش یعنـــی ؛

هر وقت قهر کردی ،

مطمئن باشی بجز تو ،

هیچکس جاتو نمیگیره

شکستن یک دل مگر چقــدر قدرت میــخواد؟

که فکر کــردی اونی که قویــتره تویی!؟

خیلی سخته از غــَم به خواب پـَنـاه ببری و از کابــــوس به اشــک.....!

میـگویند شــاد بنویس!

و من یاد مــردی می افتــم که گوشه ی خیابان آهنــگ شاد میزد ......ا

ما با چشــمان خیس....


[ جمعه 92/6/1 ] [ 10:52 عصر ] [ سحر ]
چــقدر فــرق داشـــتیم مــن و تــو !!
هــمه را کنــار زدم تا به تــــــو برسم ..
مــرا کنــار زدی تا به همـــــــه برسی !!
اولــین بــار نیــست کــه گــریه میکنم ؛
امــا اولین بار است که گــریه آرامــم نمــی کنــد...!!!
عــــزیــــزم ...
به خــاطراتت بگــو اینــقدر تــوی دســت وپــای مــن نباشند.
دیــــروز یکــبار دیــگر جــلوی هــمان نیــمــکت هــمــیشگی زمــــین خــوردم!!!
مــن به جــای خــالی اش
بــیــشتر از خــودش عــادت کردم
اعتــراف تــلــخیست...!!
مـــن این روزهــا
صــدای ثانیه، ثانیــه
فـــراموش شدنم را می شنوم
گــفتم دوســتت دارم
گــفــت هِــــــه !!!
خــواستم چشــم هایت را از پـشت بـگـیرم .....
دیــدم طــاقت شـنـیدن اسـم هـایـی کـه مـی گـویـی را نــدارم...
کنــج دیــوار ، رو به روی هــم !
و چــه خــوب که قــهوه را نــخوردیم . . .
حــرفــهایمان به قــدر کــافی تــلخ بود
بــه ســلامتی اونــی که مــحرم نــبود امــا مــرهــم‌ شــد
تـختِ خـواب یا تـختِ بـیداری ؟!
مسـاله حـتی ایـن هـم نـیـست !
مسـاله بـیداری سـت
چـه بــا تـخت چـه بـی تـخت ...
روزهــایی هســت که تــلفــنم را جــواب نمــی‌دهم،
چــون که قبل از بــرداشتن تلــفن باید صدایم را عــوض کنم و شــادترش کنم
و مــن حــوصــله‌ی عــوض کــردن صــدایم را نــدارم.
به هــمــین ســادگی
مــن مـست ِ یه نگـاه بودم و تــو مـست ِ یــه اَنــدام ... !!
بـغـض ..
بــعدشـم گــریه ..
بـعدشـم مـث هـمیشه سـر درد ؛
تـکـراری شُـده واسـم حـال ِ الانـم ..[ یکشنبه 92/1/18 ] [ 4:4 عصر ] [ سحر ]
مــن ،
بــا کنــاری ات ,
کنــار نمــی آیم !
کــنار مــی روم ……آهـــــــــای رقیــبه ؟؟
یـــادت باشــد !!
کـــم حوصلـه ســت ..
ظـاهـــرش جـــدی .. امـا دلـــی دارد کـه مــهربـانـی اش بـه وسعـت یک اقــیـانــوس است !!
بــد قـول نــیـست .. امـــا کـم مـیاورد و ســر قــولَ ش نــمـی مـآند !!
هــمیشـه دنــبـال بهــانـه است .. بــهـانـه دستــش نــــده !!
خــستـه کـه بــاشـد .. تــنهـایش بــگــذار !!بــاید به بــعضیا بــفهمونیم !!
وقــتی اونــی که نــباید میذاشتــیم کــنار رو ,گــذاشتــیم کــنار !
دیــگه بقــیه که عــددی نــیستــن...
"مخــــاطــب خــــاص"یــه ســری آدمــا رو نــباید بــالا بــرد ... بــاید بــالا آورد...حــسرت روزهای رفــته را نمیخورم
جز یک شــب تــابستان
که حــسابش جــــداست...از مــاجرای عشــقت!
روســفید بــیرون آمــدنــــد...
مــــــوهــــایمهــیچکس نــفهمید که زلیــخا مــرد بود
مــردانگی میخــواهد مانــدن پای عــشقی که تو را پــس مــیزند ...امــشب
داشـــت هــوایت به ســـرم مــیزد
از پــاهایم بــالا رفــت
شکــمم
از ســینه هــایم
از گـــــــردنم گــذشت
و بعـــد چانــه
ولی نـَـه ...
تــا به لبـــم رسید فــوتش کــردم
نــخواستــم که دوباره ســـر به هــوایــت شـــوم .....!دلــم بــــد جور گــرفته
بد جور بغــض کــردم
کــاش دلــداریم میــدادی
کــــــاشاســم من،
قــسم راســتِ هــیــچکس نــــــــبود ...من عاشــــــــقتم یعــــــــــــنی :
"دل " دادنــم ســــاده س
یعنــــــی : بــــــــــــــــزن ، لــه کن
قلـــب من آمــاده س...گاهـــــــی اونــقدر دلتــنگ مــیشی که فــقط
مــیخواهی بــبینــیش.....
حتـــــــــی
بــا کــــس دیــگــه ای !!بــرایِ تــــــو.. یـک لحـظه لبـــخــند بــود...
بـــرایِ مــــن ، یـک عُمــر خـــاطــره...!اونــایی که الان دســت تو دست عشــقتون خــوشبخــت زندگی می کنــین
اونــایی که الان با عشــقتون خوشیــن
اونــایی که هر لحــظه به عشــقتون اس ام اس می دیــد و شادیــد..
هــمش گوشــیتون زنــگ میــخوره و اس ام اس داریــد..
واســه اونــایــی که الان تــنهـان دعــا کنــید...چـرا فـکـــر می کُـنـی اون بـهـت خیـــانت کـرده؟!؟!
ایـن تـویـی کـه بـا انـتـخــــاب کـردن و
دوســت داشـتـن کـسی کـه لـیـاقــتـتـو نـداره بـه خــودت خـیـانـت کـردی.اســلا میخام حــمه چــیرو قلت بنــویثم ولی میــدونی چیه ؟
محــم ایــنه هــــرف دل باشــه .
دل دلــه هــرفاشــو حــرجوری بگــه تو میفــحمیش .
هــرف دل بــی شــیــله پیــلصــت...پــسر : یه چــیز بگــم؟
دخــتر : آره بگــو
پــسر : تو قشــنگترین لبخــند دنــیا رو داری. .
دخــتر :من یه چــیز بگــم ؟
پــسر: بگــو
دخــتر :اون فــقط بخــاطر وجــود تــــــــــو وجــود دارهرفتــم گفتـم از "خـــــیرش" مـی گــذرم.....
شنیـدم کـه زیــر لب گُفـت از "شــــــرش" خــلاص شـــدم...
بــی انصـــــافدلــم هــــوس شکلاتــی رو داره کــه تــو نــصــفــش و گــــاز زدی..امــان از خــنده ای که وســطــش بــغــض کــنی

[ جمعه 91/8/12 ] [ 10:4 صبح ] [ سحر ]
درباره وبلاگ

برچسب‌ها وب
امکانات وب

ابزار و قالب وبلاگبیست تولز

کد های زیبا سازی

JavaScript Codes www.codesmusic.persianblog.ir